سلام دوستان:

در ادامه جریان آشنایی حضرت موسی (ع) با دختران حضرت شعیب(ع) که نکات بسیار اموزنده ای داشت به این آیه میرسیم که خداوند می فرماید:( یکی ازآندو دختربه پدر گفت: پدرم، اورا استخدام کن، زیرابهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کسی است که قوی وامین باشد) قصص / 26

نکات قابل توجه در این آیه :

1-درایات قبل هم اشاره شد که کانون خانواده حضرت شعیب چنان گرم وصمیمی بود که دختران نظرات خود را به راحتی می توانستند ارائه کنند حتی در مورد کارکردن پسرجوان در محیط خانه.

2- دختران حضرت شعیب در انتخاب حضرت موسی احساساتی عمل نکردند بلکه نکات قوت اخلاقی وجسمی اورا ملاک قرار دادند وبسیار منطقی باقضیه برخورد کردند. انها گفتند پدر جان این جوان هم از لحاظ بدنی قوی است ومی تواند کارهای سنگین را هم انجام دهد. وهمچنین پسر امینی هست( از این جهت که به ناموس خانه اهانت نکرده وچشمش پاک هست واز این لحاظ نیز مطمئن هستیم.)

3- با آمدن حضرت موسی وانجام کارهای بیرون از خانه ، دختران حضرت شعیب دیگر لزومی برای کاردر بیرون از منزل وآمدن در محیط نامحرمان را نمی دیدند . لذا از این جهت نیز مایل به آمدن ایشان برای کار درمحیط منزل بودند.( البته تا حضرت موسی مشغول به کار نشده بود دختران حضرت شعیب کارهای بیرون از منزل را بارعایت قوانین ودستورات الهی انجام می دادند ، این یعنی کار کردن خانوم ها در بیرون از منزل با این شرایط مشکلی ندارد ولی تادیدند که بااین طریق می توانند دیگر کارهای بیرون از منزل را به یک مرد بسپارند ، این پیشنهاد را دادند.)

4- حضرت شعیب در کارها با دختران خود مشورت می کرد وبه اندیشه های دختران خود ارزش می داد.

داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در پنجشنبه 19 آذر 1388 توسط جمال